jaarverslag 2016

                            Jaarverslag 2016 De Vitaminebron.

 

Op 15 november was het 55 jaar geleden, dat een aantal onderwijzers van de Oostzaanse          basisscholen op verzoek van de Kring Noord-Holland, waarbij alle verenigingen in de provincie waren aangesloten, besloot om in Oostzaan een poging te wagen deze praktische natuurkundelessen onder de aandacht van de Oostzaanse jeugd te brengen. Het bestuur werd gevormd door leerkrachten van de deelnemende scholen. Een braakliggend terrein achter de begraafplaats  - voorheen de kwekerij van de fam. Hopman - werd op kosten van de gemeente omgetoverd tot tuintjes voor de schooljeugd. In het voorjaar van 1962 werd voor het eerst gestart voor de echte liefhebbers van de vier Oostzaanse basisscholen op de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Om als school aan dit project mee te kunnen doen op de woensdagmiddag moest de school wel een leerkracht leveren, die zitting nam in het bestuur en op de woensdagmiddag als begeleider op de tuin aanwezig was.
Het succes was zo groot, dat het complex tweemaal uitgebreid moest worden en naast de woensdag, eerst op dinsdag- en later ook op donderdagmiddag vanaf 16.00 uur de lessen werden verzorgd door de bestuursleden met behulp van enkele enthousiastelingen van buiten het onderwijs.
Eind jaren zeventig werd door de scholen besloten voor groep zes (na de vakantie groep 7) deze praktische biologielessen op te nemen in het lesrooster.
Rond de eeuwwisseling kregen we van het toenmalige gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Moens te horen, dat we naar een andere locatie moesten uitzien vanwege de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats. Deze uitbreiding is nog nooit verwezenlijkt, maar wel staat er al jaren een nieuw schoolgebouw op het oude tuincomplex. Achteraf zijn we blij met deze gedwongen verhuizing.  Door de medewerking van de toenmalige burgemeester Moens en na zijn vertrek burgemeester Möhlman konden we - naar lang zoeken en meerdere gesprekken- het huidige complex aan de Twiskeweg betrekken. Een mooie locatie met een prachtig leslokaal en een berging voor het vele noodzakelijke materiaal.
Door de contacten met de Stichting Natuur- en Milieu Educatie (N.M.E.) in Zaanstad werd er in het voorjaar van 2014 in samenwerking met de directies van de Oostzaanse scholen en de wethouder van onderwijs een professionele kracht aangesteld. In de zomermaanden wordt de groepsleerkracht tijdens de lessen op de tuin door Annemiek v. d. Velde (=N.M.E.) bijgestaan om de lessen meer inhoud te geven. In de eerste jaren was deze nieuwe aanpak voor alle betrokkenen even wennen. Na drie seizoenen kunnen we stellen dat deze samenwerking tot ieders tevredenheid verloopt. Hierdoor is de hobby van enkele leerkrachten na vijfenvijftig jaar uitgegroeid tot een meerwaarde van het biologieonderwijs op de Oostzaanse basisscholen.
Dit seizoen hebben in totaal 87 leerlingen van drie Oostzaanse scholen aan het werk op de schooltuinen deelgenomen:
De Korenaar met twee groepen van ieder 19 leerlingen uit groep zes.
De Kweekvijver met 27 leerlingen uit groep zes.
De Rietkraag met 22 leerlingen uit groep vijf.
De Noorderschool neemt met een combinatiegroep om het jaar deel aan de lessen op het tuincomplex en is in 1917 dus weer aanwezig.
Na de zomervakantie zijn dit dus de groepen zeven – bij De Rietkraag groep 6 -, die het seizoen tot de herfstvakantie afmaken.
Alle deelnemers hebben van onze tuinleider (Annemiek van de Velde) na afloop van het seizoen als blijvende herinnering een prachtig diploma ontvangen en van het bestuur van De Vitaminebron een op de tuin genomen groepsfoto.
Bovendien kreeg  De Rietkraag de jaarlijks uit te reiken grote groepsfoto voor de school als de meest enthousiaste groep van dit seizoen. 
Niet onvermeld mogen we laten, dat deze opzet alleen mogelijk is met de steun, die we het gehele jaar ondervinden van onze vrijwilligers. Deze enthousiaste mensen zijn vanaf half januari tot eind november elke donderdag  met enkele bestuursleden op het tuincomplex te vinden voor alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.
Sinds enkele jaren wordt op de woensdagmiddag het leslokaal gebruikt door de Brede School. Tegen een geringe vergoeding zijn leerlingen van de basisscholen hier welkom om o.l.v. Annemiek kennis te maken met alle aspecten van de natuur.
Na deze enthousiaste beschouwingen moet ik helaas toch enigszins in mineur eindigen. Het bestuur bestaat uit vier personen. Een secretaris, een penningmeester, een voorzitter en een algemeen bestuurslid. Met behulp van onze vrijwilligers is dat voldoende. Maar…als ik u vertel, dat de penningmeester al bijna veertig jaar deel uitmaakt van het bestuur en dat de voorzitter vanaf de oprichting deze functie bekleedt, dan zult u begrijpen, dat enige uitbreiding van het bestuur, om voornoemde functies te zijner tijd over te nemen, geen overbodige luxe is! Het moet toch mogelijk zijn, dat er enige enthousiastelingen staan te trappelen om dit belangrijke werk voor de Oostzaanse jeugd ook voor de toekomst te waarborgen!!!  
Als tegenprestatie kunnen vrijwilligers en bestuursleden - indien men hier prijs op stelt -  een volkstuin op het complex krijgen, waar zij hun eigen groenten en fruit kunnen telen. Door de toegenomen aandacht voor biologische producten wordt door de meeste medewerkers hier dankbaar gebruik van gemaakt!
           

Namens het bestuur,
Henk van Veldhuizen.
(voorzitter)
                                                                                                                 

                                         

   Jaarverslag 2015 DeVitaminebron

In het jaarverslag van 2013 konden we de geïnteresseerde lezers mededelen, dat er voor 2014 door de gezamenlijke Oostzaanse basisscholen een oplossing was gevonden  om een samenwerkingsverband met de Stichting Natuur en Milieu Educatie (N.M.E.) in Zaanstad aan te gaan.
Deze overeenkomst houdt in, dat een professionele kracht de biologielessen op de tuin in samenwerking met de groepsleerkracht meer inhoud tracht te geven. Vanaf de start in april 2014 bleek al snel, dat deze nieuwe opzet aanvankelijk zowel voor het bestuur als de ingehuurde kracht en het personeel van de deelnemende scholen een seizoen van gewenning was!

Na dit eerste seizoen regelmatig met elkaar in gesprek te zijn gegaan, werd begin 2015 na een prima voorbereiding enthousiast aan het nieuwe seizoen begonnen. In goed overleg werd:

a. vastgelegd, welke groenten en bloemen gezaaid/geplant zouden worden.

b. het zaaischema samengesteld.

c. in overleg met de scholen afgesproken, dat er bij verhindering in dezelfde week door de     klasseleerkracht de les alsnog wordt afgewerkt.

d. de tuinleider van N.M.E. (= Annemiek v.d. Velde) de nodige voorbereidingen zal treffen        voor deze uitgestelde les!

Het resultaat was in 2015,vergeleken bij 2014, verbluffend. Door deze samenwerking werden de tuintjes, zowel in de voorjaars- als de zomervakantie, mede door onze vrijwillige medewerkers keurig bijgehouden. Tijdens de druk bezochte kijkavond eind augustus, die helaas niet onder de meest ideale weersomstandigheden werd gehouden, waren de talrijke aanwezigen vol lof over het uiteindelijke resultaat. In het inmiddels afgelopen seizoen namen 110 leerlingen van de vier Oostzaanse basisscholen deel aan deze praktische biologielessen op het schitterend gelegen tuincomplex aan de Twiskeweg.

De leerlingen waren als volgt verdeeld over de vier basisscholen:

•       Noorderschool 28 leerlingen (groep 5/6)*.

•       Kweekvijver 35 leerlingen (groep 6).

•       Korenaar 26 leerlingen (groep 6).

•       Rietkraag 21 leerlingen (groep 5)**

*De Noorderschool komt vanwege het kleinere aantal leerlingen om het jaar met een dubbele groep naar het tuincomplex.
** De Rietkraag heeft enkele jaren geleden besloten om met groep vijf deel te nemen aan het schooltuinwerk, omdat de ervaring heeft geleerd, dat deze jongere leerlingen meer interesse tonen voor deze praktische biologielessen.

In de tweede week van april startte het seizoen met het zaaien van de radijs.Daarna werden zomerwortelen, uien, spinazie, sla, winterwortelen, bietjes, slabonen en courgette gezaaid/geplant.
Voor de bloemen viel de keuze op zinnia’s, asters en zonnebloemen. Door het koude en droge voorjaar kwam de groei van  de gewassen traag op gang. Daarbij hadden we de nodige problemen met de waterpomp van onze sproei-installatie, die uiteindelijk vervangen moest worden.
Door veelvuldig sproeien en de warme zomerdagen, die volgden kon er volop geoogst worden. Onder leiding van Annemiek werd er door de leerlingen na de vakantie enkele malen van hun eigen groenten een heerlijke soep gekookt en de bloemen werden o.a. gebruikt om gezamenlijk mooie bloemstukjes te maken!

In september zijn er groepsfoto’s op de tuin gemaakt, waarvan alle leerlingen na afloop van het seizoen een exemplaar als herinnering aan de schooltuinen hebben ontvangen. Bovendien heeft de meest enthousiaste groep een vergrote foto ontvangen als herinnering voor de betreffende school. Dit seizoen was het een nek-aan-nek race tussen De Rietkraag en de Noorderschool. Uiteindelijk gingen de noordelingen met de eer strijken en kreeg De Rietkraag een eervolle vermelding. Al met al is het voor de meeste leerlingen weer een leerzaam seizoen geweest, waarin de kennis en vooral de interesse voor alles wat  onze natuur te bieden heeft weer enigszins is toegenomen!! Hopelijk komen de betrokken partijen (scholen, gemeente en N.M.E.) ook voor het nieuwe seizoen weer tot overeenstemming om deze succesvolle formule de komende zomer voort te zetten. Als bestuur van De Vitaminebron zijn we er met onze enthousiaste groep vrijwilligers weer helemaal klaar voor!

Henk van Veldhuizen,
(voorz. De Vitaminebron)                                                

Oostzaan, 14 – 01 – 2016.